Bezpłatne zajęcia nauki pływania w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać 2023”

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację dzieci do programu powszechnej nauki pływania ” UMIEM PŁYWAĆ” w edycji wiosennej.

Zapraszamy do udziału w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” skierowanym do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w edycji jesiennej tj. od 04.09.2023 do 08.12.2023.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” realizowany jest ze środków:

Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów;

Żyrardowskiego Stowarzyszenia Pływaków i Ratowników;
Żyrardowskiego Powiatowego WOPR;

Zadanie ma charakter niekomercyjny. Przy realizacji programu, nie przewiduje się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć sportowych. Program nie będzie realizowany w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego oraz w ramach programu Szkolenia Młodzieży Uzdolnionej Sportowo (w zakresie szkolenia i współzawodnictwa).

Zajęcia nauki pływania realizowane będą na krytej pływalni AQUA Żyrardów (AQUA Żyrardów Sp z o. o., ul. RTM W. Pileckiego 25/27)

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych (45 min) dla każdego uczestnika. Prowadzonych zgodnie z harmonogramem zajęć, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób na jednego instruktora i wychowawcę.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  • stworzenie warunków do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program będzie kierowany do dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie intensywne. Potwierdzają to wyniki badań prezentowane w wielu naukowych publikacjach. Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że dzieci chętnie uczestniczą
w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Co istotne, pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka, przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują się większą odwagą od niepływających rówieśników. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Równie istotna jest kwestia zapobiegania wypadkom. Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków nad wodą, czego skutkiem są utonięcia. Skutecznym działaniem zapobiegawczym jest posiadanie umiejętności pływania, a także świadomość zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów, na co autorzy programu zwracają szczególną uwagę.

Biuro czynne wtorki oraz czwartki w godzinach 08.30-15.00

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Jarosław Więckowski tel. 606 492 032 – koordynator projektu
adres e-mail:
zajecia@plywalniazyrardow.pl

admin